HOME

Legal

Niniejszy regulamin warunków i zasad określa sposób funkcjonowania sklepu internetowego pod nazwą YOX concept dostępnego pod adresem yoxconcept.com oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Właścicielem sklepu internetowego YOX concept jest Anastazja Kęsik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anastazja Kęsik,  z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Dobrej 1/36 08-400, NIP: 8262154553, REGON: 380540526, (zwanej dalej: „YOX concept”).

Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy poprzez pocztę elektroniczną na adres hi@yox-concept.local.

 
Postanowienia Ogólne
 1. Postanowienia niniejszego spisu warunków i zasad (zwanych dalej: „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych z YOX concept umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.yoxconcept.com (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorstwem bez fizycznej obecności stron umowy.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu (zwanych dalej: „Klientami”) oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Klient może złożyć zamówienie pod warunkiem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 6. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Działalność Gospodarczą Anastazja Kęsik na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. YOX concept zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia YOX concept co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sklepowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Sklep udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 8. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są prawdziwe, natomiast Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 9. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.
 
Składanie zamówienia
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia są przyjmowane na stronie https://www.yoxconcept.com
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu. W trakcie składania Zamówienia Klient:
  • oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta dla celów należytej realizacji Zamówienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
  • może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i potwierdzenia jego realizacji, i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów w Sklepie.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „CHECKOUT”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
 6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych, oraz sposobu płatności.
 7. Klient zostanie poinformowany o kosztach przesyłki lub, że zamówienie zostało objęte darmową dostawą.
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „KUP”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Zasad i Warunków korzystania ze Sklepu oraz ich akceptacja. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem systemów płatności GPay, Blik, Płatności kartą, Apple Pay oraz Przelewy24. Dopuszczalne metody płatności mogą ulegać zmianie i będą każdorazowo wyświetlane Klientowi na ścieżce zakupu.
 10. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia otrzymania płatności od operatora jednego z systemów płatności elektronicznych.
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w okresie do trzech dni  roboczych po otrzymaniu zamówienia. Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zrealizowania zamówienia, co uważa się za moment zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Towary mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja Zamówień obejmujących takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 13. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, które będą zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
  1. a) podania przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych uniemożliwiających realizację zamówienia;
  2. b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
  3. c) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sklep, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także intencjonalne wprowadzanie Sklepu w błąd.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z paragrafem II ust. 12 Regulaminu.
 15. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 16. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur oraz faktur korygujących przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022.931 tj. ze zm.). Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura zostanie dołączona do przesyłki zawierającej produkty lub w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przez Klienta będącego zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (zwany dalej: „kodeks cywilny” konsumentem (zwanym dalej: „Konsumentem”) i otrzymania zwróconego towaru przez Sklep oraz w przypadku uznania reklamacji, Sklep wyśle do Klienta na adres mailowy fakturę korygującą.
 18. Sklep może umożliwiać Klientom korzystanie z kodów rabatowych. Kody rabatowe mogą mieć ograniczenia czasowe oraz ilościowe, mogą być adresowane indywidualnie lub do ogółu Klientów, jak również mogą obejmować jedynie poszczególne produkty dostępne w Sklepie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z kodów określają regulaminy lub stosowne instrukcje dostarczone Klientowi wraz z kodem promocyjnym.
 19. Oferta Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 
Realizacja zamówienia
 1. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w określony w zamówieniu sposób.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie Sklep nie dostarczy Klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od Klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 5. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez Klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji Klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za zrealizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.
 6. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sklep zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sklep.
 
Przedsprzedaż
 1. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania specjalnych ofert typu „przedsprzedaż”/ „pre-order”, w ramach których Klient będzie miał możliwość dokonania zakupu towarów z nowej kolekcji, jeszcze przed terminem wprowadzenia jej do regularnej sprzedaży.
 2. Regulamin Sklepu w zakresie sprzedaży stosuje się również do przedsprzedaży, z uwzględnieniem różnic wskazanych w niniejszym paragrafie IV.
 3. Dane kontaktowe podane przy składaniu zamówienia muszą być dokładne i aktualne, aby umożliwić Sklepowi informowanie o statusie zamówienia.
 4. Zapłata za towar następuje w momencie złożenia zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo wskazywany przez Sklep na stronie internetowej przy towarach objętych „przedsprzedażą”, jak również komunikowany Klientom w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni.
 
Odstąpienie od umowy
 1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.) (zwaną dalej: „ustawa konsumencka”), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie produktów. 
 2. Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można sporządzić korzystając z Formularza Zwrotów: Pobierz Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu należy podpisać odręcznie. Treść oświadczenia o odstąpieniu Klient przesyła w formie papierowej na adres Anastazja Kęsik, ul. Pawia 51 01-030 Warszawa, dołączając dokument do przesyłki zawierającej Produkt;. Usługodawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 3. Do zachowania terminu 14 dni wskazanego w ust. 1 powyżej, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem wraz ze zwracanym Produktem.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i doręczeniu Sprzedawcy zwróconego Produktu, zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia rzeczy (ust. 3-5 stosuje się odpowiednio), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków we wskazanym terminie do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.
 9. Zwracane produkty powinny być kompletne, pozbawione śladów używania i uszkodzeń, a ponadto w miarę możliwości należy do nich dołączyć otrzymane opakowanie oraz fakturę.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 1. Uszkodzenie produktu podczas transportu
 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
 2. Zwroty wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 
Dodatkowe postanowienia
 1. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.
 2. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych:
  • Listem,
  • Listem poleconym,
  • Przesyłką za pobraniem.
 1. Przyjmowane są wyłącznie paczki Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym §7 odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).
Zasady korzystania z towarów oferowanych w sklepie internetowym i wykonanych z kamienia, eko skóry, skóry naturalnej i matalu pokrytego 24-karatowym złotem.

Oferta sklepu obejmuje towary  wykonane z kamienia, eko skóry i skóry naturalnej. Kamień, jako materiał naturalny posiada niedoskonałości (w szczególności rysy, ubytki, przebarwienia, czy pęknięcia). Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby fotografie towarów przedstawiane w ramach Sklepu Internetowego jak najdokładniej oddawały faktyczny stan towaru. Produkty z oferty sklepu YOX concept to przedmioty artystyczne o charakterze czysto dekoracyjnym. Produktów tych  nie należy  myć w zmywarce, a jedynie przecierać delikatnie zwilżoną szmatką bez detergentów;  mokre plamy wycierać natychmiast; Zaleca się impregnowanie towarów wykonanych z kamienia impregnatem do kamienia raz w miesiącu; Produkty zawierające kwasy (takie jak cytrusy, alkohol, kawa, sos pomidorowy czy napoje gazowane) mogą trwale zaplamić kamień. Skóra naturalna oraz eko skóra to materiały  wrażliwe na sposób użytkowania oraz działanie czynników zewnętrznych. W miarę eksploatacji mogą się na niej pojawić: zarysowania, przetarcia, przebarwienia, skóra może zmięknąć, a warstwa połysku może stopniowo przecierać się, takie są właściwości tego materiału.Metalowe logo pokryte 24 karatowym złotem może także z czasem zmieniać kolor i ulegać przetarciom, a nawet odklejeniu się od kamienia. Są to procesy normalne i nieuniknione, wynikające z użytkowania.

 
Postanowienia końcowe
 1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy konsumenckiej oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom szersze uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. YOX concept zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  • a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
  • c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,
  • d) w związku ze zmianą, ograniczeniem lub rozszerzeniem profilu działalności gospodarczej YOX concept,
  • e) w związku ze zmianami organizacyjnymi po stronie YOX concept..
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane przy składaniu zamówień adresy poczty elektronicznej) oraz poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie Sklepu, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2022 r. 
 9. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 10. Informujemy, że wszelkie uwagi i sugestie Klientów są zawsze mile widziane i pożądane z punktu widzenia polityki YOX concept, której głównym założeniem jest działanie w interesie Klientów Sklepu. W celu przesłania uwag i sugestii lub gdy Klient uważa, że jego prawa zostały naruszone prosimy o wysłanie informacji na adres mailowy: hi@yox-concept.local .

Terms and Conditions
Privacy Policy
Cookies Settings

Niniejszy regulamin warunków i zasad określa sposób funkcjonowania sklepu internetowego pod nazwą YOX concept dostępnego pod adresem yoxconcept.com oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Właścicielem sklepu internetowego YOX concept jest Anastazja Kęsik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anastazja Kęsik,  z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Dobrej 1/36 08-400, NIP: 8262154553, REGON: 380540526, (zwanej dalej: „YOX concept”).

Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy poprzez pocztę elektroniczną na adres hi@yox-concept.local.

Postanowienia Ogólne
 1. Postanowienia niniejszego spisu warunków i zasad (zwanych dalej: „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych z YOX concept umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.yoxconcept.com (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorstwem bez fizycznej obecności stron umowy.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu (zwanych dalej: „Klientami”) oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Klient może złożyć zamówienie pod warunkiem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 6. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Działalność Gospodarczą Anastazja Kęsik na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. YOX concept zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia YOX concept co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sklepowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Sklep udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 8. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są prawdziwe, natomiast Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 9. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.
Składanie zamówienia
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia są przyjmowane na stronie https://www.yoxconcept.com
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu. W trakcie składania Zamówienia Klient:
  • oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta dla celów należytej realizacji Zamówienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
  • może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i potwierdzenia jego realizacji, i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów w Sklepie.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „CHECKOUT”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
 6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych, oraz sposobu płatności.
 7. Klient zostanie poinformowany o kosztach przesyłki lub, że zamówienie zostało objęte darmową dostawą.
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „KUP”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Zasad i Warunków korzystania ze Sklepu oraz ich akceptacja. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem systemów płatności GPay, Blik, Płatności kartą, Apple Pay oraz Przelewy24. Dopuszczalne metody płatności mogą ulegać zmianie i będą każdorazowo wyświetlane Klientowi na ścieżce zakupu.
 10. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia otrzymania płatności od operatora jednego z systemów płatności elektronicznych.
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w okresie do trzech dni  roboczych po otrzymaniu zamówienia. Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zrealizowania zamówienia, co uważa się za moment zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Towary mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja Zamówień obejmujących takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 13. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, które będą zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
  1. a) podania przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych uniemożliwiających realizację zamówienia;
  2. b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
  3. c) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sklep, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także intencjonalne wprowadzanie Sklepu w błąd.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z paragrafem II ust. 12 Regulaminu.
 15. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 16. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur oraz faktur korygujących przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022.931 tj. ze zm.). Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura zostanie dołączona do przesyłki zawierającej produkty lub w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przez Klienta będącego zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (zwany dalej: „kodeks cywilny” konsumentem (zwanym dalej: „Konsumentem”) i otrzymania zwróconego towaru przez Sklep oraz w przypadku uznania reklamacji, Sklep wyśle do Klienta na adres mailowy fakturę korygującą.
 18. Sklep może umożliwiać Klientom korzystanie z kodów rabatowych. Kody rabatowe mogą mieć ograniczenia czasowe oraz ilościowe, mogą być adresowane indywidualnie lub do ogółu Klientów, jak również mogą obejmować jedynie poszczególne produkty dostępne w Sklepie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z kodów określają regulaminy lub stosowne instrukcje dostarczone Klientowi wraz z kodem promocyjnym.
 19. Oferta Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
Realizacja zamówienia
 1. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w określony w zamówieniu sposób.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie Sklep nie dostarczy Klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od Klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 5. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez Klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji Klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za zrealizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.
 6. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sklep zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sklep.
Przedsprzedaż
 1. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania specjalnych ofert typu „przedsprzedaż”/ „pre-order”, w ramach których Klient będzie miał możliwość dokonania zakupu towarów z nowej kolekcji, jeszcze przed terminem wprowadzenia jej do regularnej sprzedaży.
 2. Regulamin Sklepu w zakresie sprzedaży stosuje się również do przedsprzedaży, z uwzględnieniem różnic wskazanych w niniejszym paragrafie IV.
 3. Dane kontaktowe podane przy składaniu zamówienia muszą być dokładne i aktualne, aby umożliwić Sklepowi informowanie o statusie zamówienia.
 4. Zapłata za towar następuje w momencie złożenia zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo wskazywany przez Sklep na stronie internetowej przy towarach objętych „przedsprzedażą”, jak również komunikowany Klientom w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni.
Odstąpienie od umowy
 1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.) (zwaną dalej: „ustawa konsumencka”), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie produktów. 
 2. Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można sporządzić korzystając z Formularza Zwrotów: Pobierz Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu należy podpisać odręcznie. Treść oświadczenia o odstąpieniu Klient przesyła w formie papierowej na adres Anastazja Kęsik, ul. Pawia 51 01-030 Warszawa, dołączając dokument do przesyłki zawierającej Produkt;. Usługodawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 3. Do zachowania terminu 14 dni wskazanego w ust. 1 powyżej, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem wraz ze zwracanym Produktem.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i doręczeniu Sprzedawcy zwróconego Produktu, zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia rzeczy (ust. 3-5 stosuje się odpowiednio), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków we wskazanym terminie do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.
 9. Zwracane produkty powinny być kompletne, pozbawione śladów używania i uszkodzeń, a ponadto w miarę możliwości należy do nich dołączyć otrzymane opakowanie oraz fakturę.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Uszkodzenie produktu podczas transportu
 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
 2. Zwroty wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 
Dodatkowe postanowienia
 1. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.
 2. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych:
  • Listem,
  • Listem poleconym,
  • Przesyłką za pobraniem.
 1. Przyjmowane są wyłącznie paczki Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym §7 odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).
Zasady korzystania z towarów oferowanych w sklepie internetowym i wykonanych z kamienia, eko skóry, skóry naturalnej i matalu pokrytego 24-karatowym złotem.

Oferta sklepu obejmuje towary  wykonane z kamienia, eko skóry i skóry naturalnej. Kamień, jako materiał naturalny posiada niedoskonałości (w szczególności rysy, ubytki, przebarwienia, czy pęknięcia). Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby fotografie towarów przedstawiane w ramach Sklepu Internetowego jak najdokładniej oddawały faktyczny stan towaru. Produkty z oferty sklepu YOX concept to przedmioty artystyczne o charakterze czysto dekoracyjnym. Produktów tych  nie należy  myć w zmywarce, a jedynie przecierać delikatnie zwilżoną szmatką bez detergentów;  mokre plamy wycierać natychmiast; Zaleca się impregnowanie towarów wykonanych z kamienia impregnatem do kamienia raz w miesiącu; Produkty zawierające kwasy (takie jak cytrusy, alkohol, kawa, sos pomidorowy czy napoje gazowane) mogą trwale zaplamić kamień. Skóra naturalna oraz eko skóra to materiały  wrażliwe na sposób użytkowania oraz działanie czynników zewnętrznych. W miarę eksploatacji mogą się na niej pojawić: zarysowania, przetarcia, przebarwienia, skóra może zmięknąć, a warstwa połysku może stopniowo przecierać się, takie są właściwości tego materiału.Metalowe logo pokryte 24 karatowym złotem może także z czasem zmieniać kolor i ulegać przetarciom, a nawet odklejeniu się od kamienia. Są to procesy normalne i nieuniknione, wynikające z użytkowania.

Postanowienia końcowe
 1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy konsumenckiej oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom szersze uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. YOX concept zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  • a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
  • c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,
  • d) w związku ze zmianą, ograniczeniem lub rozszerzeniem profilu działalności gospodarczej YOX concept,
  • e) w związku ze zmianami organizacyjnymi po stronie YOX concept..
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane przy składaniu zamówień adresy poczty elektronicznej) oraz poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie Sklepu, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2022 r. 
 9. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 10. Informujemy, że wszelkie uwagi i sugestie Klientów są zawsze mile widziane i pożądane z punktu widzenia polityki YOX concept, której głównym założeniem jest działanie w interesie Klientów Sklepu. W celu przesłania uwag i sugestii lub gdy Klient uważa, że jego prawa zostały naruszone prosimy o wysłanie informacji na adres mailowy: hi@yox-concept.local .